Każde przedsiębiorstwo zwykle korzysta z kilku różnych oprogramowań. Większość z nich kupowana jest legalnie poprzez zakup klucza licencyjnego lub używana na bieżąco online. Zdarzają się jednak przypadki, że pomimo prowadzonej od wielu lat edukacji, w firmach wykorzystuje się nielegalne wersje programów lub zmienia jednostronnie warunki umów licencyjnych. Gdy tak się dzieje najczęściej przedsiębiorca ma tego całkowitą świadomość i doskonale zdaje sobie sprawę z konsekwencji. 

Piractwo komputerowe

Każdy, osoba prywatna lub przedsiębiorca kupując oprogramowanie doskonale zdaje sobie sprawę z zakresu uprawnień jakie nabywa. Najczęściej prawa te determinuje czas, ilość komputerów i nazwa własności. Wszystkie one są jasno wyłożone w umowie licencyjnej, w podstawowych warunkach eksploatacyjnych. Każda próba postępowania niezgodnie z przyznaną licencją łamie de facto prawa autorskie i staje się automatycznie piractwem komputerowym co natychmiast uruchamia zapisy znajdujące się w Kodeksie Karnym oraz ustawach regulujących prawa autorskie i prawa pokrewne. 

Nielegalne oprogramowanie w firmie a konsekwencje prawne.

Art. 293 k.k. informuje, że nabywcy pirackiego oprogramowania grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, a czyn ten kwalifikowany jest już jako paserstwo i to nawet wówczas, gdy nabywca nie miał pełnej świadomości, że produkt, który kupuje jest nielegalny. Jednak kodeks uznając inteligencję nabywcy wyraża przekonanie, że z okoliczności zakupu powinien on wysnuć prawidłowy wniosek co do aspektu legalności pochodzenia programu, np. wtedy, gdy kupuje go na bazarze w postaci płytki czy przegrywa z cudzego komputera. 

Osoby odpowiedzialne za taki czyn mogą otrzymać karę grzywny, karę ograniczenia wolności do jednego roku lub pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Jednocześnie konfiskacie ulegają nośniki danych, komputery i serwery firmy. 

Do postanowień kodeksu karnego dołącza się prawo autorskie, które w przypadku, gdy dochodzenie ujawni, że przedsiębiorca był w pełni świadomy nielegalności zakupu a dokonał go w takiej formie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ustala karę pozbawienia wolności do lat 3.